Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-05094 - Λεξιπαίγνιο
Δικαιούχος Φορέας Neurocom A.E.
Ερευνητικός Οργανισμός: ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Τομέας Προτεραιότητας: 8-ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Περιοχή: 8.1 Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών
Προτεραιότητα: 8.1.4 Ανάπτυξη προηγμένου ψυχαγωγικού λογισμικού και καινοτόμων τεχνολογιών παιγνίων και τεχνικών gamification

footer espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης