Αντικείμενο του έργου «Λεξιπαίγνιο» αποτελεί η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και state-of-the-art υπολογιστικού περιβάλλοντος, καθώς και των απαραίτητων υποδομών σε πόρους (γλωσσικούς πόρους και υπολογιστικά εργαλεία), με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και το περιεχόμενο ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κτλ.).

Σήμερα η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση της γλωσσικής επάρκειας για τα ελληνικά, είναι πολύ περιορισμένη. Αντίθετα, για άλλες περισσότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες, όπως π.χ. η αγγλική, διατίθεται μια ευρύτατη γκάμα ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών γλωσσικών παιχνιδιών για την ανάπτυξη και καλλιέργεια του λεξιλογίου.

Η καινοτομία και η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου έγκειται στη δυναμική του ιδιότητα, στη δυνατότητά του δηλαδή να παράγει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων ενσωματωμένων στο πλαίσιο ποικίλων και διαφορετικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών/σεναρίων (π.χ. κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, παιχνίδια αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, παιχνίδια επιλογής κτλ.), αξιοποιώντας ηλεκτρονικούς γλωσσικούς πόρους μεγάλης έκτασης, όπως σώμα κειμένων σχολικών βιβλίων, σώμα εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικών αποθετηρίων, μορφολογικό λεξικό με 90.000 λήμματα και 1.200.000 παραγόμενους κλιτικούς τύπους, θησαυρό συνωνύμων και αντιθέτων 22.000 λημμάτων, καθώς και εργαλεία επεξεργασίας κειμένων και εξαγωγής πληροφορίας από κείμενα.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται δύο φορείς: η εταιρεία Neurocom A.E. και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» (www.cti.gr).

Η εταιρεία Neurocom έχει μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή λογισμικού. Σε σύμπραξη με την εταιρεία Neurolingo έχει αναπτύξει και διαθέτει σημαντικές υποδομές που αφορούν την ανάπτυξη πόρων και εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, και ιδιαίτερα της νέας ελληνικής.

Το ΙΤΥΕ είναι ένας ερευνητικός φορέας που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στην παιδεία (τόσο ερευνητικά όσο και αναπτυξιακά). Ειδικότερα, έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις αναφορικά με ψηφιακό υλικό για την εκπαίδευση αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ, καθώς και έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκπαιδευτικά παιχνίδια στο πλαίσιο έργων.

Τα αποτελέσματα διατίθενται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός για περαιτέρω αξιοποίησή τους την Neurocom. Η Neurocom έχει ειδικότητα στην κατασκευή εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και διαθέτει έκδοση της εφαρμογής «Λεξισκόπιο» για κινητές συσκευές και ενδιαφέρεται να κατασκευάσει και άλλες εκπαιδευτικού χαρακτήρα εφαρμογές με θέμα την γλώσσα. Επιπλέον η ανάπτυξη του εν λόγω περιβάλλοντος διευρύνει τη σειρά των εκπαιδευτικών προϊόντων της εταιρείας και βοηθά τη διείσδυσή της στην αγορά της εκπαιδευτικής – ψυχαγωγικής τεχνολογίας, που αποτελεί έναν τομέα τεχνολογικής και οικονομικής αιχμής στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι (40) μήνες.

Η πιλοτική / διερευνητική βάση δοκιμών για το έργο βασίζεται στα σχολικά βιβλία που εκδίδονται από το ΙΤΥΕ καθώς και στους συσσωρευτές εκπαιδευτικού περιεχομένου που το τελευταίο έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει (κυρίως Φωτόδεντρο και Ιφιγένεια). Στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν με αυτόματο τρόπο από το σύστημα που υλοποιείται, σειρά ψηφιακών παιχνιδιών, παραδείγματα των οποίων μπορεί να είναι: λάθη ορθογραφίας, λάθη τονισμού, λάθη εννοιολογικής σύγχυσης, κ.α.