Στον Γραμματικό Διορθωτή που παρουσιάζεται εδώ, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το είδος των «λαθών» που απαντούν στην κλίση των τριγενών και δικατάληκτων επιθέτων (ης, -ης, -ες) αλλά και της χρήσης του επιθέτου «πολύς». Έγινε συστηματική περιγραφή των λαθών που γίνονται τόσο στην κλίση όσο και για τη λανθασμένη μορφολογική παραγωγή τους σε ονοματικές φράσεις. Η ομαδοποίηση των λαθών αυτών έγινε μέσα από σώματα κειμένων στο διαδίκτυο. Με βάση αυτή την πληροφορία περιγράφηκαν σε κανόνες αυτές οι αποκλίσεις, με τη χρήση του Mnemosyne.

Γράψτε ή επικολλήστε το κείμενό που θέλετε να ελέγξετε (στα Ελληνικά) και πατήστε “Check Grammar”.